Surah Rum – Ayah 37 to 39

  1. വിശാലതയും ഞെരുക്കവും പടച്ചവന്റെ തീരുമാനമാണ്.
  2. സമ്പന്നരുടെ സമ്പത്തിൽ സാധുക്കൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
  3. പലിശയിലൂടെ സമ്പത്ത് അധികരിക്കുകയില്ല, ദാനത്തിലൂടെ അധികരിക്കും