സൂറത്തു നംല് അവസാനിച്ചു

നാളെ മുതൽ സൂറത്ത് ഖസസ് ആരഭിക്കുന്നതാണ്.
ان شاء االه