Surah Naml – Ayah 17 to 19

  1. അടുക്കും ചിട്ടയും നിലനിർത്തുക.
  2. സഹജീവികളുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുക.
  3. വിനയവും നന്ദിയും മുറുകെ പിടിയ്ക്കുക.