Surah Mu’minoon – Ayah 99 to 101

  1. നിഷേധികൾ മരണനേരം ദുഃഖിക്കും.
  2. അപ്പോൾ ദുഃഖിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല.
  3. ഖിയാമത്ത് ദിനം നിഷേദികൾക്കിടയിൽ ഒരു ബന്ധവും കാണിക്കാനില്ല.