Surah Hajj – Ayah 11 to 13

  1. സംശയത്തോടെ കഴിയുന്നവർ ഇരുലോക നഷ്ടവാളികൾ.
  2. വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ല.
  3. അവയെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നഷ്ടം ഉറപ്പാണ്.