Surah Furqan – Ayah 45 to 47

  1. തണലും പ്രകാശവും അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്.
  2. നിഴൽ ചുരുങ്ങുന്നത് ലോകം നശിക്കും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.
  3. രാപകലുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ.