Surah Ankabut – Ayah 50 to 52

  1. ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്.
  2. അമാനുഷിക ദൃഷ്ടാന്തമായി ഖുർആൻ തന്നെ ധാരാളമാണ്.
  3. റസൂലുല്ലാഹി (സ)യുടെ സത്യതയ്ക്ക് അല്ലാഹു സാക്ഷിയാണ്.