Surah Anbiya – Ayah 30 to 35

  1. അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചവനും സർവ്വ ശക്തനുമാണ്.
  2. പർവ്വതങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.
  3. ആകാശം ഒരു സുരക്ഷിത മേൽക്കൂരയാണ്.
  4. ഇതര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക.
  5. മരണവും ജീവിതവും അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ്.
  6. മരണം മാറ്റമില്ലാത്ത നിയമമാണ്.