Surah al-Noor – Ayah 47 to 50

  1. സത്യവിശ്വാസത്തോടൊപ്പം സമ്പൂർണ്ണ അനുസരണയും പുലർത്തുക.
  2. കപട വിശ്വാസികൾ മനോച്ഛയെ പിൻപറ്റുന്നു.
  3. അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു.
  4. രണ്ടുതരം ശൈലി പാടില്ല.