Surah al-Noor – Ayah 44 to 46

  1. രാപകലുകളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്.
  2. അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടികളും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.
  3. വിശുദ്ധ വചനങ്ങളും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്.