Surah Al Kahf – Ayah 9 to 10

  1. ഗുഹാവാസികളുടെ സംഭവം അല്ലാഹുവിന്റെ കഴിവ് അറിയിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.
  2. ഗുഹാവാസികൾ പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച യുവാക്കളായിരുന്നു.