ഇസ്ലാം എന്നാൽ ഈമാനും അമലുസാലിഹത്തും

ഓരോ മുസ്ലിമും എന്നല്ല ഓരോ അമുസ്ലിമും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കേൾക്കേണ്ട ഉസ്താദിന്റെ ഉജ്വലമായ നസീഹത്