സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശം

ജംഇയ്യത്ത് ഉലമാ ഏ ഹിന്ദ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര അനുസ്മരണ സദസ്
ദാറുൽ ഉലൂം ഓച്ചിറ

മൗലാനാ അബ്ദുശ്ശകൂർ ഖാസിമി
(വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ജംഇയ്യത്ത് ഉലമാ ഏ ഹിന്ദ് കേരള & ചെയർമാൻ, ദാറുൽ ഉലൂം ഓച്ചിറ )