സൂറത്തു ഖുറൈശ്

4 ആയത്തുകൾ, പദങ്ങൾ 17, അക്ഷരങ്ങൾ 73, മക്കാമുകർറമയിൽ അവതരണം. 1 റുകൂഅ്. അവതരണ ക്രമം 29. പാരായണ ക്രമം 106. സൂറത്തുത്തീനിന് ശേഷം അവതരണം

  • എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ളവനും ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാനുമായ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആരംഭം
  • ഖുറൈശ് ഗോത്രത്തിന് ഇണക്കമുണ്ടാക്കിയ കാരണത്താൽ (1)
  • വേനൽക്കാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും ഉള്ള യാത്രയോട് അവർക്ക് ഇണക്കമുണ്ടാക്കിയ കാരണത്താൽ (2)
  • അവർ ഈ വീടിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. (3)
  • അവൻ വിശപ്പിൽ നിന്നും അവർക്ക് ആഹാരം നൽകുകയും ഭയത്തിൽ നിന്നും നിർഭയത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു.(4).

സന്ദേശങ്ങൾ

  1. ഖുറൈശികൾക്ക് പടച്ചവൻ യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു.
  2. സർവ്വ കാലാവസ്ഥയിലും അവർ യാത്ര ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്നു.
  3. ആകയാൽ കഅ്ബയുടെ രക്ഷിതാവിനെ ആരാധിക്കുക.
  4. പടച്ചവൻ ആഹാരവും സമാധാനവും നൽകി.